REGULAMIN

SEND A BOX – Paczki do Polski

SEND A BOX

REGULAMIN USŁUGI PACZKI DO POLSKI

§1. Terminologia

 1. Send a Box – witryna internetowa działająca pod adresami www.sendabox.pl  nazywana w dalszej części Serwisem umożliwiająca realizację usługi Paczki do Polski. Właścicielem serwisu jest firma TJ Logistic Transport Jabłoński sp.k z siedzibą w Chodzieży, ul. Słoneczna 19, 64-800 Chodzież, KRS: 0000597712, NIP: PL6070080792, Regon: 302641892 
 2. Paczki do Polski – międzynarodowa usługa transportowa / kurierska polegająca na dostarczeniu przesyłek za pomocą Serwisu pomiędzy Punktem Nadania a Odbiorcą na terenie Polski.
 3. Zamawiający/Użytkownik/Nadawca – klient serwisu, osoba fizyczna, która dokona rejestracji przesyłki w serwisie w celu zamówienia usługi Paczki do Polski
 4. Odbiorca – osoba fizyczna w Polsce, do której Zamawiający nadaje przesyłkę w Serwisie posiadająca niepowtarzalne dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu komórkowego, adres e-mail) oraz adres doręczenia na terenie Polski.
 5. Punkt Nadania – Miejsce (nazwa i adres) wskazane w Serwisie, w którym Zamawiający fizycznie nadaje zarejestrowaną w Serwisie przesyłkę.
 6. Zleceniobiorca – firma TJ Logistic Transport Jabłoński sp.k z siedzibą w Chodzieży, ul. Słoneczna 19, 64-800 Chodzież świadcząca usługę Paczki do Polski
 7. Partner – firma kurierska świadcząca usługi transportu przesyłek na rzecz Zleceniobiorcy, zwana w dalszej części także Przewoźnikiem.
 8. Formularz Zamówień – oprogramowanie Serwisu, służące do składania zamówień na usługi transportowe, które wylicza wartość usługi na podstawie dostarczonych przez użytkownika danych.
 9. Śledzenie przesyłek – element strony Serwisu, za pomocą którego zleceniodawca może śledzić przesyłkę online.
 10. List przewozowy / etykieta – dokument wydrukowany ze strony Serwisu lub przesłany Zamawiającemu emailem, który należy wydrukować i dostarczyć wraz z paczką do Punktu Nadania. Na jego podstawie Zleceniobiorca oraz Partner wykonuje usługę dla Zleceniodawcy.
 11. Deklaracja CN 23 – dokument służący do identyfikacji towarów wysyłanych do innego obszaru celnego.

§ 2. Informacje oraz postanowienia ogólne

 1. Serwis jest witryną internetową umożliwiającą rejestrację usługi transportowej i usługi Paczki do Polski w trybie on-line.
 2. Z serwisu mogą korzystać jedynie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za nienależyte wykonanie usług czy też niedopełnienie obowiązków przez Partnera oraz Zamawiającego oraz za wynikłe z tego powodu szkody, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie lub utracone zyski.
 4. Zamawiając przesyłkę za pośrednictwem Serwisu, Zamawiający akceptuje regulamin Serwisu oraz regulamin Partnera. Jeśli Zamawiający odmawia akceptacji któregokolwiek z tych regulaminów, powinien odstąpić od zakupienia usługi.
 5. Dni robocze są to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy zarówno w Polsce, jak i w krajach, w których następuje odbiór przesyłki.
 6. Podane na stronach Serwisu czasy realizacji przesyłek są czasami szacunkowymi, bazującymi na typowych czasach przesyłek ponad 90% zleceń. Czasy te nie są gwarantowane.

§3. Zamówienia

 1. Zamówienia w Serwisie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia mogą być składane wyłącznie online poprzez stronę internetową Serwisu. Zamówienia oraz płatności przyjmowane są automatycznie.
 2. Rejestracja w serwisie
  Składając pierwsze zamówienie, Zamawiający automatycznie zakłada konto w Serwisie. Konto zakładane jest na podstawie podanego przez Zamawiającego adresu email. Na podany email zostanie przesłane hasło umożliwiające zalogowanie się w Serwisie. Na podany email będzie przesyłana wszelka korespondencja dotycząca zleceń, m.in. potwierdzenia płatności, numery do śledzenia przesyłek itd.
 3. Zamówienie zostaje uznane za przyjęte po prawidłowym wypełnieniu przez Zamawiającego formularza zamówień, dokonaniu płatności, zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym oraz otrzymaniu emaila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji.
 4. Gotowa przesyłka wraz z wydrukowanymi dokumentami przewozowymi musi być dostarczona do Punktu Nadania, która potwierdza Zamawiającemu oraz Zleceniobiorcy jej przyjęcie i poprawność danych.
 5. Po odbiorze przesyłki przez Zleceniobiorcę, zostanie przesłany na adres email Zamawiającego numer przesyłki. Będzie on używany do identyfikacji przesyłki oraz śledzenia jej online. Śledzić przesyłkę można na stronie Serwisu.
 6. Wszelka korespondencja między Serwisem oraz Zamawiającym musi odbywać się w sposób elektroniczny przez konto Użytkownika w Serwisie lub adres e-mail powiązany z przesyłką, której korespondencja dotyczy (e-mail nadawcy lub odbiorcy).  Zgłoszenia telefoniczne nie gwarantują wniesienia zmian do zamówienia, każdorazowo wymagają elektronicznego zgłoszenia za pośrednictwem konta Użytkownika.
 7. Odbiór paczki przez Zleceniobiorcę
  Zleceniobiorca odbiera paczkę z Punktu Nadania zgodnie z zawartą umową pomiędzy Zleceniobiorcą, a Punktem Nadania.
 8. Czas dostawy paczki
  Standardowo doręczenie przesyłki odbywa się od 5 do 7 dni od momentu podjęcia przesyłki przez Zleceniobiorcę z Punktu Nadania. Czasy nie są gwarantowane. nie uwzględniają nieoczekiwanych przestojów paczek, wynikających z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy.
 9. Poprawność danych adresowych
  Zamawiający zobowiązany jest do podania poprawnych danych adresowych odbiorcy oraz nadawcy. W przypadku podania niewłaściwych danych Zleceniobiorca ani Partner nie ponoszą odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usługi.
 10. Waga i wymiary przesyłki.
  Zamawiający jest odpowiedzialny za podanie rzeczywistej wagi oraz wymiarów przesyłki.
 11. Dopłaty
  Jeżeli Partner stwierdzi przekroczenie deklarowanej wagi lub wymiarów przesyłki, zostanie naliczona opłata według § 7. Tabela dopłat.
 12. Zamawiający jest zobowiązany do stosowania się do listy przedmiotów zabronionych Partnera, do zasad pakowania paczek wymaganych przez Serwis oraz przez regulaminu Partnera.
 13. Płatności.
  Płatności można realizować za pomocą systemu płatności PayPal, akceptując jego regulamin przed dokonaniem płatności. Zlecenie uważa się za opłacone po zaksięgowaniu opłaty na koncie bankowym. W przypadku braku płatności zlecenie zostanie automatycznie anulowane.
 14. Odstąpienie od wykonania usługi.
  Serwis rezerwuje sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn. Klient zawierający umowę na odległość może odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów, jeżeli złoży stosowne oświadczenie przed rozpoczęciem wykonywania usługi (przed dostarczeniem przesyłki do Punktu Nadania). Wzór odstąpienia od umowy dostępny jest [tutaj]
 15. Zwrot opłaty za przesyłkę.
  W przypadku rezygnacji ze zlecenia zwrot opłaty nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od chwili złożenia przez Zamawiającego rezygnacji z wykonania usługi i odbędzie się za pomocą systemu płatności PayPal. W przypadku zwrotu opłaty zostaje ona pomniejszona o prowizje pobrane przez system płatności PayPal zgodnie z tabelą opłat i prowizji PayPal.

§4. Bezpieczeństwo przesyłek i Ubezpieczenie

 1. Obowiązkiem Zamawiającego jest staranne i bezpieczne zapakowanie przesyłki w taki sposób, aby uchronić ją przed ryzykiem przewozu oraz ryzykiem związanym z procesem sortowania i/lub obsługi. Ponadto przesyłka oraz jej opakowanie nie może stanowić zagrożenia dla innych przesyłek oraz personelu Zleceniobiorcy oraz Partnera. W przypadku gdy przesyłka (lub jej zawartość) spowoduje uszkodzenie innych paczek, to Zleceniodawca będzie odpowiedzialny za powstałe szkody.
 2. Lista przedmiotów zabronionych. Przed wysłaniem przesyłki Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z listą rzeczy zabronionych do przesyłki przez Partnera. Lista towarów zabronionych Partnera (kliknij link)  (patrz – regulamin punkt V Rzeczy wyłączone z usług)
 3. Paczki powinny być m.in.:
  1. Zapakowane w stosowny karton odpowiadający charakterowi przesyłki, zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, uniemożliwiającym samoczynne otwarcie lub zniszczenie zawartości
  2. Opakowanie powinno być dobrane do wielkości paczki, wytrzymałe oraz powinno uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia śladów
  3. Przedmioty w paczce nie powinny się przemieszczać oraz nie można pozostawiać pustych przestrzeni – jeśli takie będą, to należ je wypełnić np. styropianem, gąbką, gazetami etc.
  4. Jeżeli wysyłamy torbę, plecak lub walizkę, to umieszczamy je tak, aby wszystko razem z uchwytami i wystającymi częściami znajdowało się w kartonie. Ze względu na bezpieczeństwo, i sprawność pracy, wszystkie wystające części i uchwyty muszą być zamknięte w kartonie.
  5. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i stan przesyłki – nie opakowania; zniszczenie opakowania nie jest podstawą do reklamacji
 4. Każda przesyłka jest ubezpieczona do kwoty zadeklarowanej w deklaracji celnej CN23.

§5.Wysyłka przesyłek do krajów wymagających odprawy celnej

 1. Serwis ogranicza rejestrację przesyłki i zlecenie, która nie podlega odprawie celnej i jest prezentem Zamawiającego dla Odbiorcy.
 2. Na każdym etapie świadczenia usługi Paczki do Polski przesyłka może podlegać kontroli przez odpowiednie organy i służby (np. Straż Graniczna, Izba Celno-Skarbowa itd.)
 3. Jeżeli Odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki / dokonania opłat celno-skarbowych – przesyłka zostanie zwrócona do Nadawcy, a Zamawiający zostanie obciążony kosztami zwrotu zgodnie z tabelą dopłat. Jeżeli Serwis zostanie obciążony dopłatami celno-skarbowymi,  Zamawiający zobowiązuje się do ich zwrotu na wezwanie Serwisu.

§6. Reklamacje

 1. Za wszelkie roszczenia dotyczące zniszczeń, zagubień oraz niewłaściwego wykonania usługi transportowej, oraz wypłaty odszkodowań odpowiada Zleceniobiorca lub Partner, którzy są stroną decydującą o uwzględnieniu lub odrzuceniu reklamacji.2.  Odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki przy kurierze, przed pokwitowaniem odbioru.
 2. a) Jeżeli dostarczona przesyłka ma widoczne uszkodzenia, jest przepakowana lub dodatkowo oklejona (np. taśmą Partnera) jest wymagane spisanie protokołu szkody w obecności Kuriera, b) W przypadku stwierdzenia uszkodzeń niewidocznych podczas odbioru przesyłki, należy niezwłocznie, w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki wezwać przedstawiciela firmy kurierskiej w celu sporządzenia protokołu szkody oraz zgłosić reklamację do Serwisu. Przesyłkę oraz opakowanie należy zachować do inspekcji przedstawiciela Partnera.
 3. Podmiotem uprawnionym do wystąpienia z reklamacją wobec Partnera jest Zleceniobiorca przesyłki. O zwrot opłaty za zlecenie może wystąpić do Serwisu Zamawiający. Zwrot opłaty za zlecenie następuje na podstawie przyznanego przez Zleceniobiorcę i Partnera odszkodowania.
 4. Podstawą wszczęcia postępowania reklamacyjnego jest zgłoszenie Zleceniobiorcy reklamacji w ciągu 7 dni od daty odbioru przesyłki w sposób elektroniczny przez konto Użytkownika w Serwisie lub adres e-mail powiązany z reklamowaną przesyłką (e-mail nadawcy lub odbiorcy).
 5. Zgłoszenie powinno zawierać:
  – numer przesyłki, Potwierdzenie odbioru (jeśli przesyłka została doręczona do Odbiorcy)
  – udokumentowaną wysokość wysuwanego żądania.
  – kwotę roszczenia wraz z uzasadnieniem,
  – odpowiednie dokumenty uzasadniające wysokość roszczenia (oryginał faktury VAT zakupu lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, kalkulacja kosztów wytworzenia, inne dokumenty potwierdzające wysokość roszczenia),
  – kopię protokołu o stanie Przesyłki / kopię protokołu szkody
  – dokumentację fotograficzną uszkodzeń
 6. Procedura reklamacyjna Partnera jest szczegółowo określona w jego Regulaminie.
 7. Proces reklamacji należy rozpocząć w Serwisie pod adresem www.sendabox.pl/reklamacje

§ 7. Tabela dopłat

 1. Przekroczenie deklarowanej wagi lub wymiarów przesyłki.
  1.1. Jeżeli przesyłka przekroczy deklarowaną wagę lub wymiary dopłata wynosi 20 GBP:1.2. Jeżeli przesyłka przekroczy deklarowaną wagę lub wymiary i zostanie zwrócona do Punktu Nadania dopłata wynosi min. 50 GBP.

  1.3. Dopłatą za zwrot przesyłki, która opuściła kraj nadania zostanie obciążony Zamawiający  w tym:
  – kosztami opłat celno-skarbowych jeżeli takowe wystąpią.
  – innymi kosztami, którymi Partner obciąży Serwis (np. magazynowanie, przepakowanie, etc)

 

 1. Przesyłka może zostać zatrzymana przez Zleceniodawcę, Partnera lub służby celno-skarbowe do czasu uregulowania wszelkich należności

§8. Wyłączenia

Niniejszy Regulamin oraz postanowienia Regulaminów / Warunków Świadczenia Usług przewoźników nie dotyczą konsumentów, w zakresie w jakim mógłby naruszać lub ograniczać ich prawa i ochronę konsumencką – ukształtowane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym stanowić niedozwolone klauzule umowne.

§9. Przepisy prawa

W sprawach nieuwzględnionych w powyższym regulaminie mają zastosowanie  przepisy prawa stosowane w kraju siedziby Zleceniobiorcy.

  Przydatne linki

  Towary zakazane

  Cennik usług

  Regulamin