TOWARY ZAKAZANE

SEND A BOX – Paczki do Polski

SEND A BOX

LISTA TOWARÓW WYŁĄCZONYCH Z PRZESYŁKI

Usługa Paczki do Polski wyklucza przyjęcie do przemieszczania i doręczenia Paczek zawierających:
a) rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest Polska,

b) rzeczy wyłączone z przewozu lotniczego na mocy obowiązujących przepisów prawa w przypadku
przemieszczania kombinowanego lotniczo-drogowego,

c) gotówkę, znaki pieniężne, bony towarowe i inne dokumenty płatnicze, czeki, karty płatnicze i
kredytowe, druki akcyzy, papiery wartościowe, metale i kamienie szlachetne oraz wyroby z nich,
wyroby jubilerskie, dzieła sztuki i wyroby o wartości artystycznej, antyki, jak i inne rzeczy,
których wartość wynika z ich wieku, rzadkości lub cech subiektywnych, przedmioty
numizmatyczne i zbiory filatelistyczne, znaki legitymacyjne, w tym bilety, dowody rejestracyjne i
związane z nimi naklejki,

d) dokumenty przetargowe, oferty handlowe, dokumenty księgowe,

e) telekomunikacyjne karty typu pre-paid oraz aktywacyjne i inne o podobnych funkcjach,

f) rzeczy przewożone na podstawie dokumentu odprawy celnej czasowej bądź na podstawie karnetu
ATA,

g) przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy,

h) rzeczy przewożone pod plombą celną,

i) żywe zwierzęta i rośliny,

j) towary wymagające temperatury kontrolowanej,

k) rzeczy łatwo psujące się lub środki spożywcze w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie

żywności i żywienia,

l) produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty do produkcji
produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne, z wyjątkiem
wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy
odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody GLS Poland na wykonanie takiej Usługi,

m) rzeczy wymagające specjalistycznych badań fitosanitarnych,

n) materiały łatwopalne i wybuchowe, substancje żrące oraz inne towary wymienione w Konwencji
ADR, chyba że umowa z Klientem stanowi odmiennie, broń i amunicję,

o) zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,

p) organy ludzkie, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiego lub zwierzęcego,

q) rzeczy osobiste i mienie przesiedleńcze,

r) instrumenty muzyczne smyczkowe i szarpane,

s) rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne Paczki na
zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp.,

t) towary wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub
składowaniu (np. przewożenia w określonej pozycji np. poziomo, szkło, ceramika, części nadwozia
samochodowego, inne towary delikatne)

Lista towarów zagregowana w systemie sendabox.pl znajduje się tutaj

Przydatne linki

Towary zakazane

Cennik usług

Regulamin